W tym roku poświecono sztandar szkoły. W relacji jest wzmianka o kronice szkoły. W latach siedemdziesiątych na różnych uroczystościach odczytywano fragmenty z kroniki szkolnej. Czy ta kronika jest jeszcze gdzieś , czy przepadła jak wiele innych rzeczy w czasie przeprowadzki? Jeżeli jest to warto było by ją zdygitalizować.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1 kwietnia 1939 r.

Echo kaliskie ilustrowane 1 kwietnia 1939

Z życia kol. Zbiersk
Dnia 26 ub. m. odbyło się w domu ludowym w kol. Zbiersk zebranie mieszkańców wsi, na którym miejscowy naucz. p. E. Ludwig wygłosił krótkie przemówienie w sprawie podniesienia kultury rolnej na terenie gromady przez założenie kółka rolniczego.
Zebrani zaakceptowali powyższą inicjatywę i wystąpili do zarządu pow. kółek rolniczych w Kaliszu z prośbą o przyjęcie ich w poczet członków i zatwierdzenie wybranego zarządu w składzie następującym pp.: Fabisiak Ksawery - prezes, Wł. Gruziński - v.-prezes, J. Cajler skarbnik, Fr. Kubiak - gospodarz, oraz E. Szulc i J. Słowiński - członek zarządu.
Na zakończenie zaapelował p. Ludwig do członków miejscowych organizacji: Z.S., O.S.P. oraz now powstałego kólka rolniczego, aby dom ludowy, w którym mają swoją siedzibę, był kuźnią wszystkich ich poczynań dla dobra ojczyzny.


Echo Kaliskie Ilustrowane 6 maja 1939 r.

 Echo kaliskie ilustrowane 06 maja 1939

Kupcy w Zbiersku dają dobry przykład
Informują nas, że na nadzwyczajnym zebraniu Zrzeszenia det. kupiectwa m. Kalisza i pow. kaliskiego koło w Zbiersku, odbytym pod przewodnictwem prezesa Feliksa Banaszkiewicza, m.in. omówiono sprawy wewnętrzne organizacji, postanowiono przeprowadzić bezwzględny bojkot wyrobów: "Persil", "Ata", "Imi" i itd., ponad to doraźnie złożyli w naszej redakcji na F.O.N. pp.: K Lasiecki - 2 zł., J. Leszka - 25 zł, Olga Zaner - 5 zł., K. Petschka - 5 zł., M. Wojciechowski - 5 zł., G. Zagrywej - 3 zł., L. Fryze - 2 zł., Ig. Karpiński - 2 zł., F. Banaszkiewicz 10 zł.
Przykład kupiectwa wiejskiego w Zbiersku zapewne pobudzi i inne tego rodzaju ośrodki do ofiarności na F.O.N.


Echo Kaliskie Ilustrowane 7 czerwca 1939 r.

Echo kaliskie ilustrowane 7 czerwca 1939

Poświęcenie sztandaru szkolnego w Zbiersku
W dniu 18 bm., w Zbiersku, w szkole powsz. im. króla Jana III Sobieskiego, odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego według następ. programu:
godz. 9 r.-zbiórka gości na boisku szkolnym; g. 10 - nabożeństwo w kościele parafialnym; g. 11 - powrót na boisko i przemówienie kierownika szkoły; g. 12 - przemówienia gości, wręczenie sztandaru i ślubowanie; g. 13 - akademia szkolna, po czym wpisywanie się do kroniki szkolnej. 


Echo Kaliskie Ilustrowane 30 czerwca 1939 r.

 Echo kaliskie ilustrowane 30 czerwca 1939

Uroczystość szkolna w Zbiersku
Onegdaj odbyło się w Zbiersku poświęcenie sztandaru szkoły powszechnej w obecności: radcy H. Jankowskiego, insp. J. Borzęckiego, insp. St. Komozy, instr. St. Hofmana, przedstawicieli miejscowego społeczeństwa oraz dziatwy szkolnej.
Po nabożeństwie poświęcenia sztandaru dokonał ks. prob. K. Szumacher, po czym w gmachu szkolnym odbyło się wbijanie gwoździ i wpisywanie się do księgi pamiątkowej.
W czasie wręczania sztandaru przez insp. Borzęckiego kierownikowi Marianowi Lisowi, dzieci szkolne złożyły ślubowanie.
Na zakończenie odbyły się popisy i deklamacje dzieci.