Rok 1936 w Zbiersku to rok, w którym cukrowniczą straż pożarną przemianowano na wiejską O.S.P. oraz powstała gminna biblioteka ruchoma.  O tym wszystkim można przeczytać z poniższych wycinków.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 24stycznia 1936 r.

 Echo kaliskie ilustrowane 24 stycznia 1936

Z życia Zw. Strz. w Zbiersku
W dniu 19 bm. w oddziale Zw. Strzeleckiego w Zbiersku, przy udziale 200 osób, odbył się tradycyjny „opłatek". Z Kalisza na tą uroczystość przybyli pp.: prezes pow. zarządu Z. S. insp. J. Borzęcki, k-dant obw. w.f. i p.w. kpt. Staśkiewicz, k-dant miejski w.f. i p.w. por. P. Płodowski, por. Muchto, burmistrz m. Stawiszyna H. Łowicki i w. in.
Licznie zabranych gości powitał k-dant tamt. Z. S. p. W. Perliński, wygłaszając okolicznościowe przemówienie.
Skolei przemawiali: insp. J. Borzęcki i por. Płodowski.
Podczas skromnego przyjęcia sekcja dramatyczna odegrała kilka obrazków strzeleckich
przy ognisku. Doskonały chór wykonał szereg kolęd. W przerwach przygrywał doborowy zespół orkiestry strzeleckiej.
Na podkreślenie zasługuje pięknie udekorowana świetlica oraz serdeczny i miły nastrój u licznie zebranych gości i strzelców.


  Echo Kaliskie Ilustrowane 5 lutego 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 5 lutego 1936

Obywatelski czyn Zarządu gminy Zbiersk

Zarząd gminy Zbierak czcząc, pamięć Marszałka Piłsudskiego, założył i uruchomił bibljotekę Jego imienia.
Bibljoteka posiadająca 200 tomów, zorganizowana jest na zasadach bibliotek ruchomych.
Na piękny ten cel Zarząd gm. Zbiersk wyasygnował sumę 400 zł. gotówką, pozatem tamtejszy oddział gminny Zw. Strzeleckiego ze swej strony ofiarował do tejże bibljoteki około 100 tomów.
Ruchome biblioteczki otrzymują kierownicy szkól tamt. gminy, którzy następnie bezpłatnie wydają książki na miejscu.
Nauczycielstwo jak zwykle, tak i w danym wypadku ofiarnie przystąpiło do pracy na swych terenach. Na prośbę Zarządu gminy, kierownictwo bibljoteki przyjął p. Wł. Perliński.
Niezależnie od tego, powiatowa centrala bibliotek ruchomych w Kaliszu, którą kieruje p. St. Hofman, przydziela co roku do Zbierska 1 komplet blbljoteki ruchomej, składającej się z 50 tomów.
Technicznem przeprowadzeniem bibljoteki ruchomej w Zbiersku zajął się powiatowy instruktor oświaty pozaszkolnej p. St. Hoftman.
Za tak piękną inicjatywę, która wyszła od sekretarza gminny Zbiersk p. Tyca, Zarządowi gminy, nauczycielstwu i Związkowi Strzel. należy się wielkie uznanie.
Nowopowstała bibljoteka ma na tamtejszym terenie duże widoki powodzenia, tembardziej, że Zarząd gminy w dalszym ciągu deklaruje pewne kwoty na jej rozszerzenie.
Jak się dowiadujemy, pozostałe gminy w powiecie kaliskim, zachęcone tak piękną inicjatywą gm. Zbiersk, mają również przystąpić do tworzenia gminnych bibliotek ruchomych.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 25 lutego 1936 r.

 Echo kaliskie ilustrowane 25 lutego 1936

Nowa placówka społeczna w Zbiersku

Ze względu na likwidację i wystąpienie ze Związku straży fabrycznej w Zbiersku, została zorganizowana wiejska ochotnicza Straż pożarna, która rozpoczęła swą działalność wysłuchaniem Mszy św. w dniu 22 bm. odprawionej przez miejscowego ks. proboszcza Brzuszczyńskiego. Udział również wzięła w tej uroczystości Straż ze Stawiszyna na czele z p. H. Łowickim. Podczas nabożeństwa miejscowy chór kościelny pod dyr. p. Centa wykonał kilka b.ładnych pieśni religijnych.
Zawiązanie Straży zawdzięcza się Zarządowi gminnemu w Zbiersku na czele z sekretarzem p. E. Tycem, którego powołano na prezesa tejże. P. Tyc jako prezes Straży i członek zarządu gminnego, niewątpliwie dołożył swej pracy nad rozwojem tak pożytecznej placówki niezbędnej dla mieszkańców terenu wsi i kolonji Zbiersk.
Naczelnikiem straży został mianowany przez władze powiatowe, znany rutynowany działacz na niwie pożarnej p.F.Banaszkiewicz, który gorliwie zajął się uporządkowaniem taboru, otrzymanego od cukrowni w Zbiersku przy likwidacji straży fabrycznej oraz uzyskaniem placu pod budowę remizy. W tymże dniu odbyła się zabawa towarzyska, dochód z której przeznaczono na dokompletowanie narzędzi strażackich.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 9 kwietnia 1936 r.

 Echo kaliskie ilustrowane 9 kwietnia

Uroczystości w Zbiersku ku czci Prezydenta R.P.

Jubileusz Prezydenta R. P. obchodzono w Zbiersku b. uroczyście.
Na domach flagi państwowe. W wielu oknach pięknie przystrojone portrety. Głowy Państwa. Sygnał trąbki zwołuje organizacje obok gmachu fabrycznego, skąd wyruszają pochodem z. orkiestrą strażacką do kościoła na nabożeństwo, odprawione przez k. prob. H. Brzuszczyńskiego. Po nabożeństwie defilada, w której udziel biorą: Zw. rez. (z bronią), Zw. Strz., Och. Str. Poż, sołtysi, Z. H. P. i K. S. M. Defiladę przyjmuje w towarzystwie wójta gm. Zbierak p. A. Langego i otoczeniu przedstawicieli władz, urzędów, instytucji oraz organizacji pporucznik rez. p. M. Perliński.
Przedpołudniowe uroczystości kończą „Porankiem" w szkole powsz. Wieczorem w sali fabr. uroczysta akademia, na którą złożyły się: Słowo wstąp. (kler. szk. p. M. Perliński), referat: "Zycie i działalność P. Prezydenta R. P." (ucz. kl. VIII szk. pow., w Zbiersku), śpiewy (wyk. chór KSM. pod bat. p. Lubińskiego i chór szk. pod bat. p. Sobockiego), deklamacje (ucz. szk. powsz. pod kier. naucz. p. Królikowskiej) oraz tańce narodowe (wyk. dzieci „Ochronki" pod kier. p. Jankowskiej). Niemałe wrażenie zrobiła pięknie udekorowana sala, nie mogąca pomieścić licznie zebranego społeczeństwa z gm. Zbiersk.