Oto druga część wycinków prasowych o tym co działo się w 1933 roku. Jak można zauważyć wśród informacji na pierwsze miejsce wybija się działalność organizacji paramilitarnych tak związku strzeleckiego jak i rezerwistów. 

Jako pierwszy artykuł przedstawiamy informację o bestialskim morderstwie i chociaż gazeta zapewnia, iż bliższe szczegóły zostaną podane w następnych numerach to nic więcej nie udało się odszukać. 

 Echo Kaliskie Ilustrowane 11 sierpnia 1933

Echo kaliskie 11 sierpnia 1933 - Morderstwo staruszki w Zbiersku

Bestjalskie morderstwo staruszki w Zbiersku

Informują nas, że wczoraj około godziny 2 po poł., w mieszkaniu własnem, we wsi Zbiersk, pow. kaliskiego, znaleziono powieszoną na sznurze w komórce domostwa, niejaką Gajdową, lat około 70, emerytkę po pracowniku cukrowni Zbiersk.
Ponieważ w komórce, w której znaleziono zwłoki Gajdowej, zauważono wielki nieład, jak również ze względu na tą okoliczność, że nieszczęśliwa staruszka ma poderżnięte u obydwóch rąk żyły tuż przy dłoni, zachodzi przypuszczenie, że dokonano tutaj morderstwa na tle rabunkowem.
Ze względu na toczące się śledztwo, bliższe szczegóły tej ohydnej zbrodni, symulującej samobójstwo, podamy w następnych numerach.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 11 sierpnia 1933

Echo kaliskie 11 sierpnia 1933 - Święto strzeleckie

Święto strzeleckie w Zbiersku

W dniu 6 sierpnia rb. Oddział Związku Strzeleckiego w Zbiersku święcił doroczne święto strzeleckie, z następującym programem:
w dniu 5 sierpnia rb. capstrzyk:
godz. 20 — zbiórka oddziałów przed świetlicą strzelecką,
godz. 20.30 — wymarsz do ogniska około cmentarza,
godz. 20.45 — raport komendanta Oddz. Zbiersk,
godz. 21 — zapalenie ogniska przez ob. prezesa Janowskiego,
godz. 21.05 — podniesienie flagi strzeleckiej i dalszy ciąg uroczystości, jak odczytanie rozkazów przez ob. Chodkiewicza, komendanta oddz. Zbiersk, ślubowania odczytanego przez ob. prezesa Janowskiego, następnie przemawiali: ob. dr. Walerian Niechotiajew, prezes oddziału Zbiersk i ob. Banaszkiewicz Feliks. Po przemówieniach oddziały wspólnie odśpiewały kilka piosenek legjonowych, poczem nastąpiło opuszczenie flagi i zakończenie uroczystości. Na capstrzyku obecne były oddziały: Zbiersk, kol. Zbiersk i oddział Rezerwistów w Zbiersku.
W dniu 6 sierpnia r.b.
godz. 6 — pobudka strzelecka,
godz. 8 — zbiórka oddziałów przed świetlicą strzelecką,
godz. 8.30 — wymarsz na uroczyste nabożeństwo,
godz. 10.30 — defilada.
W zbiórce oddziałów udział następujące oddziały: oddział Strzelecki Zbiersk, oddział Rezerwistów Zbiersk, Harcerze, S.M.P. żeńskie w Zbiersku i straż pożarna przy cukrowni Zbiersk z orkiestrą.
Godz. 16 — rozpoczęły się zawody sportowe z następującemi wynikami:
Bieg 100 mtr. 1 m. ob. Brodziński, 12.2 sek. (Strzelec Dzierzbin), II m. p. Szczepaniak,' 12.3 (straż cukr.).
Pchnięcie kulą — I m. ob. Brodziński 10.20 mtr. (Strzelec Dzierzbin), 11 m. p. Woźniak 9.20 mtr. (Rezerwa Zbiersk).
Bieg kolarski 5000 mtr. I m. p. Ciszewski 10.53 min.. (niestowarzyszony), II m. ob. Cebulski 10.54 min. (Strzel. Petryki).
Skok wzwyż — I m. ob. Brodziński 1.45 mtr. (Strzelec Dzierzbin), II m. p. Karwacki Antoni 1.40 mtr. (Rezerwa Zbiersk).
Skok w dal — I m. ob. Brodziński 5.29 mtr. (Strzelec Dzierzbin), II m. p. Rudowski Jerzy 4.91 mtr. (niestowarzyszony).
Bieg 1500 mtr. I m. ob. Brodziński (Strzelec Dzierzbin), II m. ob. Baldach Józef (Strzelec Dzierzbin).
Strzelanie — I m, ob. Krawczuk Grzegorz (Strzelec Zbiersk), II m. ob. Chodkiewicz Karol (Strzelec Zbiersk).
Zaznaczyć trzeba, że zawodom przyglądało się zgórą 250 osób. Po skończonych zawodach zawodnikom zostały wręczone nagrody przez ob. Krawczuka Grzegorza, vice-prezesa oddz. Zbiersk i ob. Chodkiewicza Karola, p. o. komendanta oddziału Zbiersk.
O godz. 21-ej w świetlicy strzeleckiej w Zbiersku odbyły się uroczyste pogadanki i herbatka. O godz. 23 po odśpiewaniu Brygady i innych piosenek, uroczystość zakończono.
Wszystkim oddziałom, które wzięły udział w uroczystościach święta strzeleckiego w Zbiersku, Zarząd oddziału Zbiersk składa staropolskie „Bóg zapłać". Prezes — Dr. W. Niechotiajew. p. o. komendant
(—)K. Chodkiewicz.


  Echo Kaliskie Ilustrowane 23 sierpnia 1933

Echo kaliskie 23 sierpnia 1933 - Związek strzelecki

Zbiersk
Oddział Zw. Strzeleckiego w Zbiersku liczy 60 członków. Referat wychowania obywatelskiego stoi na dobrem poziomie.
Swietlica posiada cztero-lampowe radjo oraz bibljotekę, która posiada 200 książek.
Oddział tamtejszy posiada dość dobrą sekcją lekko-atletyczną, chór i sekcję teatralną.
Często przeprowadzane są strzelania z broni małokalibrowej.
Nauczycielstwo lokalne i urzędnicy kolejki podjazdowej turecko - kaliskiej in gremjo współpracują z tamt. oddz. Zw. Strzeleckiego.
Nadmienić należy, iż wielkie zasługi dla lokalnego oddziału Zw. Stec. oddał wieloletni prezes dominium Zbierskich Petryk, p. Wojciech Wyganowski. Prezesura oddziału spoczywa w doświadczonych rękach p. dr. Niechotiajewa. Oddział tamt. posiada również drużynę złożoną z 30 orląt.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 29 sierpnia 1933

Echo kaliskie 29 sierpnia 1933 - Z życia Związku Rezerwistów

Z życia Związków Rezerwistów R.P. w Zbiersku

Koło Zw. Rez. R. P. w Zbiersku liczy 73 członków, z czego od 25-30 jest ćwiczących, reszta czł., ze względu iż są to przeważnie pracownicy kolejki podjazdowej, nie są w stanie brać czynnego udziału w ćwiczeniach.
Godność prezesa piastuje wielce ceniony i znany z pracy społecznej dyrektor kolejki turecko-kaliskiej p. inż. Piasecki.
Referat wychowania obywatelskiego prowadzi p. B. Sobacki.
Cwiczenia raz tygodniowo prowadzi instruktor P.W. i W.F. ze Stawiszyna. Po ćwiczeniach odbywają się wykłady.
Koło tamtejsze posiada 25 karabinów oraz 25 kompletów umundurowania, które Zarząd lokalny zakupił z własnych funduszy.
Rezerwiści Koła lokalnego brali w r. b. trzykrotny udział w zawodach sportowych w Stawiszynie, Zbiersku i święcie strzeleckiem, gdzie kilku rezerwistów zajęło lI miejsce.
Często są również urządzane strzelania z broni małokalibrowej.
Współżycie z bratniemi organizacjami na terenie Zbierska b. dobre.
Sekcja dramatyczna często wystawia dobrze opracowane sztuki, które cieszą się wielką frekwencją u lokalnego obywatelstwa.
Szczery wysiłek, nie idzie nigdy na marne.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 12 września 1933

Echo kaliskie 12 września 1933 - Komisja Ministerialna w Zbiersku

Komisja ministerjalna w Zbiersku
Dzisiaj o godz. 9-ej przybędzie do Kalisza na dworzec Komisja ministerstwa komunikacji, która następnie uda się do Zbierska, gdzie zbada sprawność i gospodarkę kolei powiatowej Kalisz-Turek.


Echo Kaliskie Ilustrowane 9 października 1933

Echo kaliskie 9 października 1933 - Zawody strzeleckie

Ze sportu
Zawody strzeleckie w Zbiersku

W dniu 1 bm., staraniem Komitetu propagandy strzelectwa w Zbiersku na czele z pp.: E. Tycem i B. Sobockim, odbyły się zawody strzeleckie o odznakę Z. S. II i III klasy.
Na 85 osób strzelających, odznaki strzeleckie II i III kl. uzyskało 36 osób.
Zaznaczyć trzeba, że zawodami strzeleckiemi w Zbiersku jest zawsze wielkie zainteresowanie, czego dowodzi wymieniona ilość strzelających.
Delegatem pow. Z. S. był komendant Z. S. oddz. Zbiersk p. Karol Chodkiewicz.
Odznaki II klasy zdobyli: Chodkiewicz K. (strzelec)— 193 pkt., Krawczuk G. (strzelec)-189 pkt., Rapś St. (straż. poż.) — 188 pkt., Rostalski Fr. i Sieradzan K. (strzelcy) — 186 pkt., Sztark B. (straż poż.) —186 pkt. oraz Senkowski L. (niestow.)-185 pkt.
Odznaki III klasy uzyskali: Sobocki B. (strzelec) — 98 pkt., Kulawik B. (rezerwa)— 94 pkt., Goniacz B. (rezerwa) — 93 pkt., Dieffenbach W. (strzelec) —93 pkt., Jabłoński S. (p. p. p.) — 92 pkt., Sieradzan M. (niestow.) — 93 pkt., Urbaniak J. (sołtys) — 90 pkt., Wypych W. (gmina)-91 pkt , Tyc E. (strzelec) — 88 pkt., Helt Fr. (sołtys) — 88 pkt, Fryze L. (strzelec) — 87 pkt., Majewski E. (rezerwa) — 87 pkt , Pawłowski J. (niestow.) — 86 pkt., Mokrzan A. (sołtys) — 86 pkt., Sztylka J. (niestow.) — 86 pkt., Katoda K. (strzelec)-85 pkt., Zawadzki J. (niestow.) — 85 pkt., Graj F. (strzelec)-83 pkt., Leszka A. i Jurek J. (rezerwa) — 83 pkt., Ludwig E. (strzelec) — 83 pkt., Binder K. (rezerwa) — 82 pkt., Fabisiak W. (s. m. p.)-82 pkt., Kaczkowski A. i Sobociński E. (niestow.) — 82 pkt., Szczapaniak K. (s. m. p.) — 81 pkt., Wożniak Fr. (rezerwa) —81 pkt., Szymański St. (harcerz) — 80 pkt., Smakciński L. (strzelec) — 87 pkt.


Echo Kaliskie Ilustrowane 11 października 1933

 Echo kaliskie 11 października 1933 - Z życia Związku Strzeleckiego

Z życia Zw. Strzeleckiego w Zbiersku

W dniu 8 bm., staraniem kierownika sekcji teatralnej oddziału Zw.Strzeleckiego w Zbiersku, p. K. Sieradzana, odegrana została sztuka pt. „Spadkobierca" komedja w 3-ch aktach A. Drzymaly-Siedleckiego.
Przyczem zaznaczyć należy, że wymieniona komedja całkowicie udała się, dzięki reżyserii p. F. Koziarskiej i p. K. Sieradzana, którzy z wielkiem poświęceniem pracowali.
Dochód z imprezy brutto wynosi 150.30 zł, rozchód 40 zł.; czysty zysk — 110.30 zł.
W związku z powyższem, Zarząd oddziału Z. S. Zbiersk składu p. F. Koziarskiej i p. K. Sieradzanowi, jak również i wszystkim amatorom, którzy brali udział w odegraniu sztuki, staropolskie „Bóg zapłać".


Echo Kaliskie Ilustrowane 17 października 1933

 Echo kaliskie 17 października 1933 - Poświęcenie szkoły

Uroczystość poświęcenia szkoły

W ubiegłą niedzielę ks. prałat M. Janowski dokonał aktu poświęcenia nowego gmachu szkolnego w Zbiersku.
Na uroczystości byli obecni z Kalisza pp.: Starosta Ostaszewski, komendant p. p. F. Nowak, insp. szkolny J. Borzęcki, insp. sam. K. Janczewski.
Uroczystość zgromadziła pozatem duże rzesze miejscowego społeczeństwa i dziatwy szkolnej, która wobec zebranych popisywała się deklamacjami.
Za pracę przy ufundowaniu gmachu szkolnego, duże uznanie należy się Radzie gminy, wójtowi i sekretarzowi gminy oraz kierownictwu szkoły. Szkoła została pobudowana przez p. inż. A. Nestrypke.


Echo Kaliskie Ilustrowane 14 listopada 1933

Echo kaliskie 14 listopada 1933 - Zwiedzenie cukrowni

Zwiedzenie cukrowni Zbiersk

W ub. niedzielę członkowie Sekcji „Młodych Rzemieślników" w Kaliszu w liczbie około 30 osób, pod przewodnictwem swego prezesa p. K. Chrzanowskiego, zwiedzali cukrownię Zbiersk i zapoznawali się z produkcją cukru.
Zwiedzający doznali bardzo przychylnego przyjęcia ze strony dyrekcji cukrowni.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 24 grudnia 1933

Echo kaliskie 24 grudnia 1933 - Obywatelski czyn

Obywatelski czyn

Dowiadujemy sią, że Zarząd cukrowni „Zbiersk" na wyżywienie niezamożnych uczniów szkół: gimn. A. Asnyka, gimn. T. Kościuszki, gimn. A. jaglellonki i Szkoły Handlowej, przeznaczył 100 kg. cukru. Ofiarny ten czyn Zarządu cukrowni „Zbiersk" zaskarbi sobie wdzięczność młodego pokolenia.